Prisijungti

Arba
Blogas el. pašto adresas
Registruotis

Arba
Blogas el. pašto adresas
Nesutampa slaptažodžiai
Nesutampa slaptažodžiai
Priminti slaptažodį
Arba
Blogas el. pašto adresas
Naujas slaptažodis išsiųstas

Privatumo politika

Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras", Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Beta Media", juridinio asmens kodas 302527342, PVM mokėtojo kodas LT100005718512, registracijos adresas Savanorių pr. 178, 7 aukštas, LT-03154,Vilnius

beta.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu beta.lt.

Pirkėjas – yra vadinamas tiek prie interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai. 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Pardavėjo partneris – juridinis asmuo:

a) parduodantis paslaugas beta.lt;

b) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje beta.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose beta.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

Paskyra – Pirkėjo registravimosi beta.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

beta.ltpaskyros – tai beta.lt paskyros Facebook, Google ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie beta.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

Paslaugos – visos beta.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.

Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant beta.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis beta.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų valdytojas – beta.lt.

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis beta.lt.

Administratorius – už beta.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės – patvirtintos galiojančios „PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE BETA.LT TAISYKLĖS"

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.


II. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Beta.lt privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis beta.lt bei užsakant beta.lt siūlomas paslaugas.

2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti beta.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir beta.lt Paskyroms. Beta.lt paskyrų naudotojams taikoma ir to internetinio puslapio, kuriame yra beta.lt paskyra Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.

3. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu beta.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant beta.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie beta.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

4. Pardavėjas įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre. Pardavėjo identifikavimo kodas – P5160, įregistravimo data – 2012-10-18.

5. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad interneto svetainėje beta.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

6. Pirkėjas gali atlikti pirkimo beta.lt veiksmus prisiregistravęs prie beta.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

7. Asmenys, norintys registruotis beta.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Užsiregistravusiam pirkėjui suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudodamas jis gali prisijungti prie interneto svetainės ir gauti ten teikiamas paslaugas. Pirkėjaqi norintys registruotis beta.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvoti slaptažodį arba gali prisijungti prie savo paskyros naudojant savo socialinio tinklo „Facebook|" ar savo elektroninio pašto adresą ‚Gmail" paskyrą.

Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

7.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

7.2. kreiptis į beta.lt elektroninio pašto adresu pagalba@ beta.lt dėl Paskyros panaikinimo.


III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA


8. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris beta.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai beta.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis beta.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas beta.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

9. Jei Pirkėjas po paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 8 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, gali rašyti elektroninį laišką adresu pagalba@ beta.lt arba skambinti bendruoju beta.lt klientų konsultavimo telefonu +370 5207 3000 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

10. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje beta.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

11. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

11.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

11.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

11.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

12. Pirkėjas turi šias teises:

12.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

12.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

12.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu pagalba@ beta.lt, telefonu +370 5207 3000 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

12.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. 12.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 9 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

13. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako paslaugas iš beta.lt kaip pardavėjo ar iš Pardavėjo partnerių įskaitant, sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.

14. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

15. Padavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi beta.lt paslaugomis, iškyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje

16. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys beta.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

17. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi pirkėjų slaptažodžiai yra šifruojami.

18. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie beta.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

19. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal beta.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo:

a) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką;

b) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas;

c) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar/ir esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

20. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai buveinės adresu:Savanorių pr. 178, 7 aukštas, LT-03154,Vilnius;

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu: pagalba@ beta.lt iš Privatumo politikos 8 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10(dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

21. Administruodamas beta.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.


IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS


22. Pirkėjas suteikia teisę beta.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose beta.lt dokumentuose.

23. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. beta.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad beta.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

24. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs beta.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis beta.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į beta.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. beta.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

25. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į beta.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi beta.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš beta.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi beta.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. beta.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

26. Jeigu beta.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

27. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į beta.lt elektroninio pašto adresu pagalba@ beta.lt.


V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS


28. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės beta.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio beta.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo paslaugų krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės beta.lt lankomumo statistikos rinkimui. ]Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės beta.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.

29. Beta.lt naudojami šie Slapukai:


Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

SERVERID

Svetainės esamas serveris

Teisingo serverio parinkimas

Užėjus į puslapį

 

String

push_notifications_is_subed

Ar vartotojas nori gauti naujienas

Reklamos siuntimams

Užėjus į puslapį

9 dienos

int

design

Atitinkamo dizaino užkrovimas

Nustatyti dizainą, kurį reikia užkrauti

Užėjus į puslapį

1 metai

int

city_time

Nurodomas laikas kiek ilgai saugoti miesto pasirinkimą

Atstatomas miestas į Visa Lietuva

Pasirinkus miestą

2 dienos

data

city_id

Pasirinkto miesto ID

Parenkamas miestas

Užėjus į puslapį

2 dienos

 

auto_menu_7

Paslepiamas miestų Išskleidimas

Miestų pasirinkimo išskleidimo rodymas

Pirma kartą užėjus į puslapį

2 valandos

boolean

_ga

Google analitika

Naudojamas atskirti vartotojams

Užėjus į puslapį

2 metai

 

_gat

Google analitika

Naudojamas skaičiuoti vartotojų lankomumą.

Užėjus į puslapį

10 min.

 

G_ENABLED_IDPS

Google analitika

Vartotojų lankomumo analizei

Užėjus į puslapį

Unlimited

 

_CB

Analitika

Vartotojų lankomumo analizei

Užėjus į puslapį

1 metai 1 menuo

 

_cb_ls

Analitika

Vartotojų lankomumo analizei

Užėjus į puslapį

1 metai 1 menuo

 

_chartbeat2

Analitika

Vartotojų lankomumo analizei

Užėjus į puslapį

1 metai 1 menuo

 

PHPSESSID

Sesijos ID

Vartotojo prisijungimo prie vartotojo paskyros išsaugojimas

Užėjus į puslapį

1 metai

 


Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


30. Ši Privatumo politika įsigalioja 2016 m. spalio 28 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 3 punkte numatyta tvarka.Nieko nerasta
Top
Nepraleiskite karščiausių pasiūlymų!
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį!